Tekniska områden:

 • Tillämpad fysik
 • Signalbehandling
 • Mjukvara/algoritmer
 • Optik/optronik
 • Termodynamik
 • Nanoteknik
 • Reglerteknik
 • Allmän mekanik

Hans Neij

 • Teknologie Doktor i Fysik, Civilingenjör Teknisk Fysik
 • Europapatentombud, auktoriserat svenskt patentombud
 • 25 års erfarenhet från arbete med patentrelaterade frågor, både som patentombud och inom industrin

Erfarenhet:

Hans erhöll 1997 sin doktorsgrad inom området förbränningsfysik. Parallellt med sina doktorandstudier, från 1994, arbetade Hans som patentkonsult på Awapatent AB, huvudsakligen med att skriva och driva patentansökningar och invändningsärenden.

År 2000 tog Hans anställning som intern patentexpert på Anoto AB in Lund. Som nystartat teknikföretag hade Anoto en stark önskan att bygga en solid patentportfölj kring sin teknik. Hans ansvarade för att etablera interna IP processer, öka den interna medvetenheten om IP, utföra IP analyser, bygga och utveckla patentportföljen, samt koordinera externa patentombud. Arbetet gav också Hans stor praktisk erfarenhet av patentsystemen i t ex USA, Kina  och Japan. Hans var även aktivt involverad i internationella licensförhandlingar och tvistemål.

Under 2007 återvände Hans till ombudssidan för att bistå vid etableringen av ett lokalkontor i Lund för Brann AB. Vid sidan av att skriva och driva patentansökningar, arbetade Hans med patentstrategier och organisation för uppstartsföretag, portföljanalyser, kontakter med riskkapitalbolag och andra investerare för kunders räkning, brainstorming för identifiering av nya idéer, risk- och konkurrentanalyser, samt komplexa patenttransaktioner. Hans hade också en position som thought leader och var medlem i styrelsen.

I början av 2010 grundade Hans sin egen patentbyrå, Dr Hans Neij Patentbyrå AB , vars verksamhet övergick i patentbyrån Neij & Lindberg AB som han 2013 grundade tillsammans med Olle Lindberg.

Hans har också varit aktiv som jurymedlem i Venture Cup, en tävling som syftar till att utveckla affärsidéer och affärsplaner för kommersialisering av nya uppfinningar.